saloandseverine:

 Muses by Yoshihiro Tatsuki, Shunji Okura, Hideki Fujii, 1992-94